Inleiding
Stichting Dutch Lifeguards hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Dutch Lifeguards houd zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
• ons beperken tot verwerking van persoonsgegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Website & Cookies
Ons website-adres is: https://dutchlifeguards.com. Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.
Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.
Wanneer je contact met ons opneemt via het contactformulier de metadata van dit contact voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
Voor gebruikers die geregistreerd zijn voor de lifeguard academy, bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden met uw toestemming door stichting Dutch Lifeguards verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• om een instructeursadministratie te kunnen voeren;
• om betaling van licentiegelden te faciliteren;
• om een bevoegdheden administratie te kunnen voeren;
• om het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen mogelijk te maken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:
– Voornaam; (basisadministratie)
– Achternaam; (basisadministratie)
– E-mailadres; (nieuwsbrief, contact leggen)
– Geboortedatum; (bepaling leeftijd, t.b.v. diploma administratie)
– Handtekening. (toestemming incasso, toestemming gegevensgebruik)
– Adresgegevens; (basisadministratie, verzenden post)
– Telefoonnummer(s); (contact leggen)

Bewaartermijn
Stichting Dutch Lifeguards bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verstrekking aan derden
Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• alle personen die namens stichting Dutch Lifeguards van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• we zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens indien nodig;
• wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• onze medewerkers worden bij aantreden en daarna regelmatig geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Tenslotte kunt u een eenmaal gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken waarbij wij verantwoordelijk blijven voor de periode waarbinnen die toestemming gold. Wij kunnen u in deze gevallen vragen om u te legitimeren voordat wij aan uw verzoek gehoor geven.

Klachten
Mocht u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebben of heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Dit kan via het contactformulier, via email: info@dutchlifeguards.com of via ons postadres: Sichting Dutch Lifeguards, Weipoortseweg 29c, 2381NC Zoeterwoude.